Kā saņemt gāzes izcelsmes apliecinājumus?

Conexus izsniedz EECS izcelsmes apliecinājumus gāzei, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, kur Latvijas gāzes izcelsmes apliecinājumu kārtība ir aprakstīta gāzes Domēna protokolā ŠEIT

Lai saņemtu izcelsmes apliecinājumus, jāizpilda 2 soļi:

  • Jāveic lietotāja (konta turētāja) reģistrācija izcelsmes apliecinājumu reģistrā;
  • Jāveic ražošanas iekārtas reģistrācija izcelsmes apliecinājumu reģistrā.

1. solis. Juridiskai personai, kas vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu par saražoto gāzi vai iegūt izcelsmes apliecinājumu no cita tirgus dalībnieka, sākotnēji jāreģistrē konts izcelsmes apliecinājumu elektroniskajā reģistrā. Lai kļūtu par gāzes konta turētāju reģistrā, jāiesniedz:

  • Konta turētāja reģistrēšanas forma un citi dokumenti, kā arī informācija, kas noteikta Domēna protokolā (D.1.3 punkts).

Elektroniski* parakstīto formu ar pielikumiem lūgums nosūtīt uz e-pasta adresi go@conexus.lv.

AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) izvērtēs vai saņemta visa nepieciešamā informācija, vajadzības gadījumā pieprasot iesniegt trūkstošos dokumentus vai papildu informāciju. Ja ir iesniegti visi Domēna protokola D.1.3 punktā norādītie dokumenti un informācija, Conexus nosūta pretendentam parakstīšanai līgumu ar standarta noteikumiem un nosacījumiem, kas pieejams ŠEIT.

Pēc konta veiksmīgas izveidošanas konta turētājs saņem e-pastu ar norādēm, kā pieslēgties kontam. Konta turētājiem tiek piemērota konta uzturēšanas un darbības maksas, kā norādīts sadaļā "Izcelsmes apliecinājumu reģistra izmantošanas maksa".

2. solis. Lai saņemtu izcelsmes apliecinājumus par saražoto gāzi, konta turētājam jāreģistrē gāzes ražošanas vienību izcelsmes apliecinājumu reģistrā. Reģistrēšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Ražošanas vienības reģistrēšanas forma, kuru apstiprinājis neatkarīgs akreditēts auditors;
  • Ražošanas vienības pieslēguma shēma, tostarp sīkāka informācija par ražošanas iekārtu, ražošanas palīgierīcēm, mērījumu punktiem atbilstoši EECS noteikumu C2.1.2 punktam
  • Informāciju par atsevišķi uzstādītu pašpatēriņa uzskaiti (ja tāda ir);
  • Pilnvara (ja konta turētājs nav ražošanas vienības īpašnieks vai vienīgais īpašnieks).

Lai pieprasītu izcelsmes apliecinājumu par saražoto gāzi, ražotājam jāiesniedz arī ražošanas auditora apstiprināta Ražošanas un patēriņa deklarācija (Production and consumption declaration) pieejama ŠEIT.

Elektroniski* parakstītos dokumentus lūgums nosūtīt uz e-pasta adresi go@conexus.lv.

Latvijas reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai ražošanas vienības, kuras atrodas Latvijā un gāzes ražošanu veic ar atjaunojamiem energoresursiem to ievadot savstarpēji savienotajā sistēmā. Ražošanas vienībai jāatbilst Latvijas likumdošanai un Eiropas enerģijas sertifikātu sistēmas (EECS) izcelsmes apliecinājumu prasībām.

Atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam, Ministru kabinets nosaka biometāna, kas netiek ievadīts savstarpēji savienotajā gāzes sistēmā (off-grid), aprites uzraudzības un uzskaites kārtību. Līdz atbilstošas kārtības izstrādei Conexus var izsniegt izcelsmes apliecinājumus tikai par savstarpēji savienotajā sistēmā ievadīto, no atjaunojamiem energoresursiem ražoto, gāzi.

* Ja elektroniskais paraksts nav atbilstošs Latvijā atzītajiem elektronisko parakstu formātiem, jānoslēdz līgums par elektronisko parakstu atzīšanu. 

Elektronisko parakstu formāti, kas ir atzīti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā: 

  • .edoc

  • .asice

  • .adoc

Elektronisko parakstu var pārbaudīt šeit