Aizsargjoslu platumi

Informācija par AS “Conexus Baltic Grid” inženierbūvju un inženiertīklu aizsargjoslām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu

Elektronisko sakaru tīkls, Aizsargjoslu likuma (turpmāk – AL) 14.panta 2.daļa 1.punkts)

 • aizsargjosla: zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass vai kabeļu kanalizācijas caurules ārējās malas.

Elektrisko tīklu kabeļu līnija (AL 16.panta 2.daļas 3.punkts)

 • aizsargjosla: zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass, bet, ja kabeļu līnija šķērso meža teritoriju, — 1,5 metru attālumā no kabeļu līnijas ass katrā pusē. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem.

Elektrisko tīklu sadales iekārtas (AL 16.panta 2.daļa 5.punkts)

 • aizsargjosla: zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.

Gāzesvadi ar spiedienu virs 1.6 megapaskāliem (AL 22.panta 2.daļas 1.punkta c.apakšpunkts)

 • aizsargjoslas: ekspluatācijas aizsargjosla 15 m uz katru pusi no gāzesvada ass;
  • drošības aizsargjosla (AL (AL 32.2 pants, 2.daļa, 1.punkts) uz katru pusi no gāzesvada ass, ja  gāzesvada diametrs: a)  līdz  300 mm — 75 metru attālumā,
  • b) no 300 mm līdz 600 mm — 125 metru attālumā,
  • c) no 600 mm līdz 800 mm — 150 metru attālumā.

Gāzes regulēšanas stacijas

 • ekspluatācijas aizsargjosla (AL 22.panta 2.daļas 3.p, b) apakšpunkts) - 6 metru attālumā no iežogojuma,
 • drošības aizsargjosla (AL 32.2 panta 2.1daļas 2.punkts) – 100 m attālumā no iežogojuma.

Pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtas (AL 22.panta 2.daļa, 3.p, i) apakšpunkts)

 • aizsargjosla: 4 metru attālumā no zemējuma kontūras.

Urbumi (AL 22.panta2.daļa, 4.p, a)apakšpunkts).

 • ekspluatācijas aizsargjosla: 50 metru attālumā no urbuma,
 •  drošības aizsargjosla urbumiem:
  • ap dabasgāzes krātuvju urbumiem ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumiem, kuri nav savienoti ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni, — 100 metru attālumā no urbuma (AL 32.2 pants, 2.daļa, 2.punkts f) apakšpunkts),
  • ap dabasgāzes krātuvju urbumiem (AL 32.2 pants, 2.daļa, 2.punkts g) apakšpunkts), kuri atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienoti ar kolektorslāni, — 300 metru attālumā no urbuma.

Gāzes savākšanas punkti:

 • ekspluatācijas aizsargjosla (AL 22.panta, otrā daļa, 3.punkta, c)apakšpunkts) - 10 metru attālumā no iežogojuma,
 • drošības aizsargjosla (AL 32.2 pants, 2.daļa, 2.punkts, b)apakšpunkts)  — 300 metru attālumā no iežogojuma.

Ap dabasgāzes kompresoru stacijām:

 • ekspluatācijas aizsargjosla (AL 22.panta, 2.daļa, 3.punkta, c)apakšpunkts) – 10 m no iežogojuma;
 • drošības aizsargjosla (AL 32.2 pants, 2.daļa, 2.punkts, a)apakšpunkts) 450 metru attālumā no būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām.