Biometāna ievades punkti

Conexus Baltic Grid attīstīs pirmo biometāna ievades punktu pārvades sistēmā un nodrošinās izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu no atjaunojamiem energoresursiem ražotai gāzei

Lai veicinātu biometāna ražošanu Latvijā un nodrošinātu brīvu tā apriti, AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) ir izstrādājis risinājumu, kur ar viedās sistēmas palīdzību paredzēts nodrošināt iespēju biometāna ražotājiem, kuru ražotne atrodas salīdzinoši lielā attālumā no gāzesvadu pārvades sistēmas, no ražotnes nogādājot biometānu uz biometāna ievades punktu (turpmāk – BIP), to ievadīt Conexus sistēmā.

Šobrīd Latvijā salīdzinoši nedaudzas potenciālās biometāna ražotnes atrodas pārvades vai sadales sistēmu tuvumā, kur ierīkot tiešo sistēmas pieslēgumu ir ekonomiski pamatoti. Lai nodrošinātu maksimālu Latvijas biometāna ražošanas potenciāla attīstību, Conexus veido papildu risinājumu, īstenojot tā sauktā “virtuālā cauruļvada” koncepciju. Tas nozīmē, ka saražoto biometānu no ražotnēm līdz ieejas punktam pārvades sistēmā BIP ražotājs nogādā pa koplietošanas autoceļiem izmantojot kravas autotransportu un augstspiediena (250-300 bar) metāna konteinerus. BIP, atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam, atrodas pārvades sistēmas operatora iekārtas drošai biometāna ievadīšanai pārvades sistēmā, uzskaitei, kvalitātes kontrolei un attālinātai BIP vadībai.

Conexus, analizējot datus par esošo biogāzes ražotņu izvietojumu un novērtējot potenciālo biometāna ražošanas apjomu, 2022. gadā identificēja četrus potenciālos BIP. Balstoties uz šiem datiem Conexus veica sabiedrisko apspriešanu, piedāvājot ieinteresētajam pusēm iespēju sniegt savu viedokli par BIP projektu. Ņemot vērā iesaistīto pušu pausto interesi, Conexus nolēma BIP ieceres īstenošanu sākt ar Džūkstes BIP, ar laiku potenciāli attīstot arī citus punktus, balstoties uz pirmā BIP darbības laikā uzkrāto pieredzi. Džūkstes BIP varētu apkalpot līdz divdesmit 50 - 60 km rādiusā esošus biometāna ražotājus.

1. attēls. Potenciālo BIP izvietojums

Šī brīža BIP projekta iecere paredz, ka sistēmā ievadāmā biometāna uzskaite un kvalitātes kontrole notiks ievades punktā, identificējot piegādātāju, transportu un kravu, sistēmā ievadīto daudzumu attiecinot uz konkrēto ražotāja norādīto saņēmēju. BIP sistēmā ievadāmās gāzes kvalitāti jāatbilst spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam par ievadāmās gāzes kvalitāti, līdzīgi kā tas ir noteikts sistēmas pieslēgumu gadījumam. Šobrīd Conexus strādā pie detalizētas procesu analīzes, vērtē un izstrādā BIP darbības principus. Vienlaikus, biometāna ražotājiem joprojām pastāv iespēja veidot arī tiešos pieslēgumus savstarpēji savienotajai gāzes sistēmai.

Savstarpēji savienotā sistēmā ievadītā biometāna balansēšana notiks atbilstoši esošajai balansēšanas kārtībai. Iecerēts, ka par BIP izmantošanu tiks piemērots vienotais ieejas tarifs, kā jebkuram citam sistēmas ieejas punktam.

2. attēls. BIP projekta virzības laika grafiks