Pārvade

Dabasgāzes pārvades pakalpojums - dabasgāzes ievadīšana dabasgāzes pārvades sistēmā, transportēšana un izvadīšana no pārvades sistēmas. Dabasgāzes pārvades pakalpojumi tiek pārdoti jaudas vienībās (kWh/dienā) tehniski pieejamās jaudas apmērā pārvades ieejas – izejas punktos.

 Dabasgāzes pārvades pakalpojumu saņemšanai, dabasgāzes tirgotājam ir jānoslēdz:

 1. Pārvades pakalpojumu līgums
 2. Balansēšanas pakalpojum līgums
 3. Līgums par elektronisko parakstu atzīšanu (ja nepieciešams)*

Lai noslēgtu līgumu jāaizpilda un jānosūta elektroniski parakstītapieteikuma forma  uz capacity@conexus.lv (vai uz papīra parakstīta jānosūta uz Stigu iela 14, Rīga, Latvija, LV-1021), kurai jāpievieno šādi dokumenti:

 • pārstāvja, kam ir tiesības uzņemties saistības pretendenta vārdā, kontaktinformāciju (norādot vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru, e-pasta adresi) un dokumentu, kas apliecina pārstāvja tiesības rīkoties pretendenta vārdā;
 • pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarots pārstāvis;
 • dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrējis komercdarbību atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem (sīkāk par reģsitrāciju);
 • dokumentu, kas izdots ne agrāk kā vienu mēnesi pirms pieteikuma iesniegšanas dienas un apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents netiek likvidēts;
 • informāciju par pretendenta kredītreitingu, ko piešķīrusi vispārzināma kredītaģentūra vai reitingu aģentūra (nav jāiesniedz, ja plāno sniegt saistību izpildes nodrošinājumu);
 • gada pārskatu par iepriekšējiem trīs gadiem (vai faktisko darbības laiku, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, par kuru iesniedzams gada pārskats) vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ja pārvades sistēmas operators to pieprasījis.

*Ja elektroniskais paraksts nav atbilstošs Latvijā atzītājiem elektronisko parakstu formātiem, jānoslēdz līgums par elektronisko parakstu atzīšanu.

Elektronisko parakstu formāti, kas ir atzīti Latvijā, Igaunijā un Lietuvā:

 • .edoc
 • .asice
 • .adoc

Elektronisko parakstu var pārbaudīt šeit.

Pēc līgumu noslēgšanas, lietotājam jāaizpilda un jānosūta uz capacity@conexus.lv lietotāju kontaktinformācijas veidlapa, tad tiek piešķirta pieeja Vienotās tirgus zonas platformai, kas nodrošina sistemātisku un centralizētu informācijas apmaiņu starp aktīvajiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem un operatoriem Igaunijas – Latvijas vienotajā balansēšanas zonā (vairāk informācijas šeit).

NOTEIKUMI

TARIFI

PRODUKTI UN REZERVĀCIJA

PAPILDINFORMĀCIJA

Sistēmas lietotājs, savstarpēji vienojoties ar citu sistēmas lietotāju, var nodot savu balansa atbildību citam sistēmas lietotājam. Lai nodot balansa atbildību sistēmas lietotājam jāiesniedz sistēmas lietotāja, kurš nodod savu balansa atbildību, Conexus abu sistēmas lietotāju elektorniski parakstītu paziņojumu par balansa atbildības nodošanu nosūtot to uz e-pastu capacity@conexus.lv vai nosūtot pastu uz adresi Stigu iela, 14, Rīga, Latvija, LV-1021, līdz kalendārā mēneša 20. datumam.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam rakstīt uz capacity@conexus.lv