Izcelsmes apliecinājumi

Eiropā strauji pieaug pieprasījums pēc gāzes, kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem, piemēram, biometāna. Dabasgāzes pārvades sistēmas operators Conexus strādā pie infrastruktūras pielāgošanas atjaunīgo gāzu attīstībai, kā arī veicina ilgtspējīgu gāzu tirgus attīstību.

Atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam, no 2023. gada 1. jūlija Conexus ir gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāde Latvijā.

Kas ir gāzes izcelsmes apliecinājums?

Izcelsmes apliecinājums ir elektronisks dokuments, ko izsniedz par vienu megavatstundu (1 MWh) saražotās enerģijas un tā mērķis ir pierādīt enerģijas galalietotājiem, ka attiecīgā enerģijas vienība ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem.

Kas ir izcelsmes apliecinājumu reģistrs?

Izcelsmes apliecinājumu reģistrs ir IT sistēma, kurā Conexus administrē izcelsmes apliecinājumus – veic to izdošanu, nodošanu un dzēšanu. 

Kāda ir Conexus loma?

Conexus izsniedz un pārvalda gāzes izcelsmes apliecinājumus atbilstoši Eiropas Enerģijas sertifikātu sistēmai (European Energy Certificate System).

Conexus nodrošina izcelsmes apliecinājumu elektroniskā reģistra izveidi, uzraudzību un uzturēšanu, kurā tiek reģistrēti, uzglabāti un apstrādāti dati saistībā ar gāzes izcelsmes apliecinājumiem, kā arī var veikt citās valstīs izsniegtu gāzes izcelsmes apliecinājumu atzīšanu. Izcelsmes apliecinājumu sistēma ļauj identificēt, reģistrēt un uzticami pārbaudīt saražotās atjaunīgās gāzes izcelsmi.

Atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam Conexus nodrošina savstarpēji savienotajā sistēmā ievadāmās gāzes uzskaiti un kvalitātes kontroli.

Kas ir Eiropas Enerģijas sertifikātu sistēma?

Eiropas Enerģijas sertifikātu sistēmu jeb EECS un tās noteikumus attīsta brīvprātīgā Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāžu asociācija Association of Issuing Bodies jeb AIB.

AIB mērķis ir izstrādāt, izmantot un popularizēt standartizētu sistēmu - Eiropas Enerģijas sertifikātu sistēmu - EECS. EECS pamatā ir struktūras un procedūras, kas nodrošina starptautisku izcelsmes apliecinājumu shēmu uzticamu darbību. Šīs shēmas atbilst objektivitātes, nediskriminācijas, pārredzamības un izmaksu efektivitātes kritērijiem, lai atvieglotu starptautisku apmaiņu ar izcelsmes apliecinājumiem.

EECS darbības principus nosaka EECS noteikumi, kas pieejami ŠEIT.

Informācija par AIB pieejama ŠEIT. Conexus, tāpat kā citas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādes ir AIB biedrs, plašāka informācija ŠEIT.

Conexus izsniedz EECS izcelsmes apliecinājumus gāzei, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, kur Latvijas gāzes izcelsmes apliecinājumu reģistra darbības principi un izcelsmes apliecinājumu administrēšanas kārtība ir aprakstīta gāzes Domēna protokolā ŠEIT