Conexus iesniedzis tiesā pieteikumu, apstrīdot Regulatora lēmumu par atteikumu pagarināt sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņu

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) ir iesniegusi Administratīvajā apgabaltiesā prasības pieteikumu, apstrīdot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) lēmumus, ar kuriem Regulators atteica Conexus sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu un izteica brīdinājumu par nosacījumu neizpildi iepriekš noteiktā termiņā. Conexus uzskata, ka ir darījis visu iespējamo, lai sertificēšanas lēmuma nosacījumus izpildītu savlaicīgi, savukārt Regulators nav ņēmis vērā apstākļus, kurus Conexus tiešā veidā nevar ietekmēt, lai sertificēšana pilnībā noslēgtos.

Ar lūgumu Regulatoram pagarināt sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņu Conexus vērsās savlaicīgi - 2019. gada 12.decembrī. Tas notika laikā, kad abi tā brīža uzņēmuma akcionāri Marguerite Gas I S.a.r.l (Marguerite) un PAS “Gazprom” (Gazprom) bija uzsākuši savu akciju atsavināšanas procesu, bet bija skaidrs, ka tam ir nepieciešams ilgāks laiks, ņemot vērā procesā iesaistītās puses un objektīvos apstākļus, kurus Conexus bija norādījis Regulatoram savā pagarinājuma lūgumā. Conexus tobrīd lūdza Regulatoru pagarināt sertificēšanas lēmumā noteikto nosacījumu izpildes termiņu vismaz līdz 2020.gada 1.jūlijam, paredzot laiku attiecīgo Ministru kabineta lēmumu pieņemšanai atbilstoši Enerģētikas likumam, kas nosaka valstij pirmpirkuma tiesības. Taču Regulators ar savu lēmumu vilcinājās, un rezultātā šī gada aprīlī pieņēma lēmumu par pagarinājuma atteikšanu un brīdinājuma izteikšanu Conexus.

Conexus valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne: “No savas puses esam darījuši visu iespējamo, lai izpildītu sertificēšanas prasības, neskatoties uz to, ka joprojām norit tiesvedības process par šo nosacījumu tiesiskumu pēc būtības. Tāpēc esam vērsušies ar pieteikumu tiesā, kurā lūdzam izvērtēt Regulatora pieņemtā lēmuma pamatotību un lemt par piemērotā brīdinājuma atcelšanu un sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu. Jāuzsver, ka sertificēšanas izpildes termiņa ievērošana ir atkarīga ne tikai no Conexus un tās akcionāriem, bet arī no valsts lēmumiem. Ministru kabinets lemj par valstij piekrītošo pirmpirkuma tiesību izlietošanu uz pārdodamajām Conexus akcijām, un gadījumā, ja šīs pirmpirkuma tiesības netiek izlietotas, par darījuma akceptēšanu, ņemot vērā valsts drošības apsvērumus. Ja dažādu ārējo faktoru dēļ šis lēmumu pieņemšanas process ieilgst, ir kopsakarīgi lemt par noliktā termiņu pagarinājumu.”

Ir pierādījies, ka attiecīgo Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas process turpinājies ilgāk nekā trīs mēnešus, jo Marguerite informēja Ministru kabinetu par akciju atsavināšanas līguma noslēgšanu 2019. gada 4. decembrī, savukārt Ministru kabinets gala lēmumu par šo darījumu pieņēma tikai 2020. gada 10. martā.

Savukārt Gazprom jau 2019. gada 29. novembrī paziņoja un uzsāka pieteikumu pieņemšanu saistībā ar tam piederošo Conexus akciju atsavināšanu atklātas izsoles procedūrā, kura noslēdzās 2019. gada 30. decembrī, un šobrīd sev piederošo akciju atsavināšanu turpina.

Regulators Conexus kā vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru bija sertificējis ar nosacījumiem, ka no šī gada 1. janvāra jānovērš iespējamība, ka personas, kuras kontrolē energoapgādes komersantu, tieši vai netieši var ietekmēt uzņēmuma darbību, un tas nerada nekādu interešu konfliktu starp Conexus un energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību.

Atpakaļ