Paziņojums par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) valde saskaņā ar Komerclikuma 270. panta pirmo daļu, pamatojoties uz Sabiedrības akcionāra, kas pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, pieprasījuma, sasauc Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci, kas norisināsies 2018. gada 3. janvārī plkst. 10.00 Sabiedrības Gāzes pārvades telpās Rīgā, Stigu ielā 14, 1. stāva konferenču zālē. Reģistrācija uz sapulci sāksies plkst. 9.00.

Visi ar ārkārtas akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti Sabiedrības tīmekļvietnē www.conexus.lv sadaļā "Akcionāriem".

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtība:

  • Sabiedrības Padomes atsaukšana
  • Sabiedrības Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana

Akcionāri, uz kuriem attiecas Sabiedrības Statūtu 9.4. punktā noteiktais aizliegums, nav tiesību apmeklēt un piedalīties ārkārtas akcionāru sapulcē. Akcionāri, kuriem ir tiesības apmeklēt un piedalīties ārkārtas akcionāru sapulcē, var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Savukārt, akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kā arī jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet juridisko personu likumiskajiem pārstāvjiem papildus jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments (izraksts no komercreģistra vai tml.).

Akcionāriem, uz kuriem neattiecas Sabiedrības Statūtu 9.4. punktā noteiktais aizliegums, un kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no pamatkapitāla, ir tiesības piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt Sabiedrības valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

Akcionārs vai akcionāru grupa, uz kuru neattiecas Sabiedrības Statūtu 9.4. punktā noteiktais aizliegums, ir tiesīgs izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā. Aicinām savlaicīgi izvirzīt padomes locekļu kandidātus, informējot par to Sabiedrības valdi līdz 2017. gada 15. decembrim. Atbilstoši normatīvajam regulējumam visiem padomes kandidātiem ir jāiesniedz rakstiska piekrišana un personu apliecinoša dokumenta kopija, kā arī jāsniedz papildu informācija – vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta, izglītība, vismaz pēdējo trīs gadu darba pieredze, spēkā esoši amati citos uzņēmumos, Sabiedrības akcijas īpašumā, kā arī digitāla fotogrāfija (jānosūta uz IR@conexus.lv).

Reģistrējoties akcionāru sapulcei, katram akcionāram būs jāaizpilda apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas Enerģētikas likuma 111. panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktā noteiktais aizliegums.

Sabiedrības akcionāri ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem varēs iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnē www.conexus.lv sadaļā "Akcionāriem". Savukārt klātienē iepazīties ar materiāliem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem var:

  • no 2017. gada 19. decembra līdz 2018. gada 2. janvārim darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Aristida Briāna ielā 6, Rīgā, LV-1001, AS "Conexus Baltic Grid" telpās, iepriekšējā darba dienā piesakoties pa tālruni 67087927 vai rakstot uz e-pastu IR@conexus.lv;
  • akcionāru sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

____________________________________________________________________________

  • Sabiedrības Statūtu 9.4. punkts:

9.4. Izpildot Enerģētikas likuma prasības par aizliegumu kontrolējošam Akcionāram Sabiedrībā vai akciju sabiedrībā "Latvijas Gāze", reģistrācijas numurs: 40003000642, vienlaikus īstenot tiešu vai netiešu kontroli gan Sabiedrībā, gan akciju sabiedrībā "Latvijas Gāze" vai citā uzņēmumā, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu vai tirdzniecību, no 2017. gada 31. decembra tie Akcionāri, uz kuriem šis aizliegums attiecas, neapmeklē un nepiedalās Akcionāru sapulcē un neīsteno citas Akcionāra tiesības, tai skaitā, balsstiesības, bet ir vienīgi tiesīgi saņemt dividendes un likvidācijas kvotu.

Akcionāri, kuriem nav balsstiesību atbilstoši augstāk norādītajiem ierobežojumiem, kas izriet no Enerģētikas likuma, netiek ņemti vērā, nosakot kvorumu vai balsošanas iznākumu Akcionāru sapulcē.

Ja Akcionārs, uz kuru attiecināms minētais ierobežojums, atsavina savas akcijas personai, uz kuru minētais balsstiesību ierobežojums neattiecas, šīs akcijas dod tiesības piedalīties Akcionāru sapulcē no dienas, kad akciju atsavināšanas darījums atspoguļots Akcionāru reģistrā atbilstoši Statūtu 5.4.punktam un ja vienlaikus jaunais Akcionārs ievēro Enerģētikas likumā noteikto aizliegumu personai vienlaikus tieši vai netieši kontrolēt Sabiedrību un citu uzņēmumu, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu vai tirdzniecību.

  • Enerģētikas likuma 111. panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punkts:

Lai nodrošinātu vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarību un efektīvi novērstu jebkādu interešu konfliktu starp vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru un energoapgādes komersantiem, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, ievēro šādus nosacījumus:

1) viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmu vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi vai izmantot jebkādas tiesības vienotajā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā;

2) viena un tā pati persona vai personas, kuras tieši vai netieši kontrolē vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā;

3) viena un tā pati persona nedrīkst iecelt vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora padomes, valdes vai tādu institūciju locekļus, kurām ir tiesības pārstāvēt vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru vai dabasgāzes pārvades sistēmu, vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, un vienlaikus tieši vai netieši kontrolēt dabasgāzes apgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā un nedrīkst tieši vai netieši kontrolēt elektroapgādes komersantu, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, vai izmantot jebkādas tiesības šādā komersantā;

4) viena un tā pati persona nedrīkst kļūt par padomes, valdes vai tādu institūciju locekli, kurām ir tiesības pārstāvēt vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru, ne dabasgāzes apgādes komersantā, kas nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu un tirdzniecību, ne elektroapgādes komersantā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, ne vienotajā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā vai dabasgāzes pārvades sistēmā, vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē;

5) ja šīs daļas 2., 3. vai 4. punktā minētā persona ir Latvijas Republika, tad viena un tā pati valsts pārvaldes institūcija nedrīkst kontrolēt energoapgādes komersantu, kas nodarbojas ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, un vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru vai dabasgāzes pārvades sistēmu, vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvi.

LĒMUMI

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valde

Papildinformācija:

Normunds Čižiks, tālr. +371 67087927

e-pasts: IR@conexus.lv

Atpakaļ