Publiskā konsultācija

AS "Conexus Baltic Grid" izsludina projekta "Par izsoles noteikumiem par dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi 2017. – 2018. gadā” sabiedrisko apspriešanu

Latvijas dabasgāzes pārvades sistēma ir projektēta lielam patēriņam, kas ļauj piegādāt jebkuram patērētājam nepieciešamo dabasgāzes apjomu arī ļoti liela dabasgāzes patēriņa pieprasījuma gadījumā pie nosacījuma, ka iepriekšējā iesūknēšanas sezonā Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk – IPGK) ir iesūknēts pietiekams dabasgāzes apjoms. Bez nepieciešamā aktīvās dabasgāzes apjoma IPGK pārvades sistēmas operators nespēj nodrošināt ziemas patēriņam atbilstošo tehnisko ieejas jaudu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas apvienotā izpētes centra izstrādātajā Igaunijas, Somijas, Latvijas un Lietuvas gāzes sistēmas apvienoto risku novērtējumā ietvertos scenārijus un gāzes plūsmu modelēšanas rezultātus, aktīvās dabasgāzes apjoms, kas nepieciešams apkures sezonas sākumā, lai spētu nodrošināt attiecīgo mēnešu dienas patēriņa maksimumam atbilstošas ieejas jaudas pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi, ir 700 milj. m3. Attiecīgi 1. janvārī apjomam jābūt vismaz 500 milj. m3, bet marta sākumā - ne mazāk par 300 milj. m3. Ar minētajiem apjomiem IPGK pārvades sistēmas operators spētu nodrošināt stabilu pārvades sistēmas darbību visas apkures sezonas garumā.

Ņemot vērā minēto un Enerģētikas likuma 15.panta sestajā daļā un 112.pantā noteiktos pārvades sistēmas operatora pienākumus, tai skaitā, atbildību par sistēmas darbību, drošumu un sistēmas ilglaicīgu spēju nodrošināt enerģijas pārvadi atbilstoši pieprasījumam, konstatējams, ka izņemšanas sezonas laikā IPGK esošais aktīvās gāzes apjoms vismaz 700 milj. m3 apmērā ir vienīgais pārvades sistēmas operatora rīcībā esošais tehniski iespējamais risinājums, kas ļautu nodrošināt atbilstošas ieejas jaudas pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi. Citi tehniski iespējamie risinājumi – gāzes piegāde apkures sezonas laikā no Kotlovkas GMS Lietuvā caur Kiemenai GMS, vai arī no Izborskas GMS caur Korneti GMS – jo īpaši – augsta pieprasījuma un ierobežotu tehnisko iespēju apstākļos, ir teorētiski un līdz šim praksē šo risinājumu izmantojamība stabilas un nepārtrauktas dabasgāzes piegādes nodrošināšanai Latvijas lietotājiem nav pārbaudīta.

Lai nodrošinātu dabasgāzes pārvades sistēmas stabilitāti un pieejamās jaudas atbilstoši pieprasījumam, akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” kā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators ir izvēlējies tehniski un ekonomiski pamatotāko risinājumu nepieciešamās ieejas jaudas pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi nodrošināšanai ziemas sezonā. Risinājums izmanto dabasgāzes pārvades sistēmas operatora organizētu atklātu, uz tirgus principiem balstītu procedūru, kuras ietvaros tiks izvēlētas trešās puses (krātuves lietotāji), ar kurām tiks noslēgta līgumiska vienošanās par dabasgāzes pieejamības nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi, veicot dabasgāzes iesūknēšanu un uzglabāšanu IPGK pārvades sistēmas operatora noteiktajā apjomā un termiņos, par to saņemot atlīdzību.

Dokumenta projekta sabiedriskā apspriešana notiks no 2017. gada 12. jūnija līdz 2017. gada 23. jūnijam. Priekšlikumi iesniedzami elektroniski, nosūtot uz adresi consultation@conexus.lv vai rakstiski uz adresi A. Briāna iela 6, Rīga, LV 1001, Latvija.

Dokumenta projekts latviešu valodā pieejams šeit.

Atpakaļ