Publiskā konsultācija

AS "Conexus Baltic Grid" izsludina projekta "Par izsoles noteikumiem par dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi 2018. – 2019. gadā” sabiedrisko apspriešanu.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu, tīkla kodeksiem un Enerģētikas likuma prasībām, lai nodrošinātu spēju pildīt akciju sabiedrībai “Conexus Baltic Grid” uzliktos pienākumus 2017. - 2018. gada ziemā, Conexus 2017. gada jūlijā rīkoja izsoli par dabasgāzes pieejamības nodrošināšanu starpsavienojuma punktā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk – IPGK). Izsoles mērķis bija ar atvērtā dabasgāzes tirgus dalībnieku iesaisti nodrošināt pietiekamu dabasgāzes daudzumu IPGK ziemas mēnešos, kad vēsturiski ir lielākais pieprasījums pēc dabasgāzes, ar kura palīdzību iespējams garantēt ziemas pieprasījumam atbilstošas ieejas jaudas pārvades sistēmas starpsavienojumā ar IPGK. Lai to panāktu, izsoles noteikumos tika iekļauti nosacījumi par nodrošināmiem apjomiem un saistību izpildes termiņiem. Ņemot vērā 2017. gada pieredzi izsoles organizēšanā, arī 2018. – 2019. sezonā ir plānots rīkot izsoli par dabasgāzes pieejamības nodrošināšanu starpsavienojuma punktā ar IPGK.

Lai nodrošinātu dabasgāzes pārvades sistēmas stabilitāti un pieejamās jaudas atbilstoši pieprasījumam, akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” kā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators ir izvēlējies tehniski un ekonomiski pamatotāko risinājumu nepieciešamās ieejas jaudas pārvades sistēmas starpsavienojumā ar IPGK nodrošināšanai ziemas sezonā. Risinājums izmanto dabasgāzes pārvades sistēmas operatora organizētu atklātu, uz tirgus principiem balstītu procedūru, kuras ietvaros tiks izvēlētas trešās puses (krātuves lietotāji), ar kurām tiks noslēgta līgumiska vienošanās par dabasgāzes pieejamības nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar IPGK, veicot dabasgāzes iesūknēšanu un uzglabāšanu IPGK pārvades sistēmas operatora noteiktajā apjomā un termiņos, par to saņemot atlīdzību.

Dokumenta projekta sabiedriskā apspriešana notiks no 2018. gada 9. februāra līdz 2018. gada 23. februārim. Priekšlikumi iesniedzami elektroniski, nosūtot uz adresi consultation@conexus.lv vai rakstiski uz adresi A. Briāna iela 6, Rīga, LV 1001, Latvija.

Dokumenta projekts latviešu valodā pieejams ŠEIT

Atpakaļ