Publiskā apspriešana par gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanu Latvijā

Lai nodrošinātu pārdomātas un efektīvas gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveidi Latvijā, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) aicina ieinteresētās puses paust viedokli par dokumentu projektiem, kuri kalpos par pamatu gāzes izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveidei un funkcionēšanai Latvijā.

Gāzes izcelsmes apliecinājumu aprite vienotājā Eiropas tirgū iespējama, pateicoties “Association of Issuing Bodies” (turpmāk – AIB), kas ir brīvprātīga izcelsmes apliecinājumu Eiropas izdevējiestāžu asociācija. Tā darbojas saskaņā ar Eiropas enerģijas sertifikātu sistēmu ("European Energy Certificate System", turpmāk – EECS), un tās biedri ir tikai valstu oficiāli izvēlētās, nacionālās izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādes. Šobrīd AIB ir pievienojušās jau 35 oficiāli izvēlētās elektroenerģijas un gāzes izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādes no kurām 16, cita starpā, administrē informāciju, lai nodrošinātu gāzes izcelsmes avotu publiskošanu un uzticamu izcelsmes apliecinājumu apriti. Arī Somijas, Igaunijas un Lietuvas gāzes un elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādes ir AIB biedri, tādējādi arī Conexus pievienojās AIB, turpinot reģiona integrāciju arī atjaunīgo gāzu sektorā.

Latvijā likumdevējs tiesības organizēt gāzes izcelsmes apliecinājuma pārvaldību atbilstoši EECS sistēmas prasībām ir uzdevis vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram Conexus, paredzot to Enerģētikas likuma 117.3 panta pirmajā daļā, kas saskaņā ar šī likuma pārejas noteikumu 73. punktu, stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā. 

Lai nodrošinātu uzliktā pienākuma izpildi, Conexus atbilstoši EECS noteiktajam ir izstrādājis dokumentu – “Domain Protocol” (turpmāk – Domēna protokols), pamatojoties uz kuru notiks gāzes izcelsmes apliecinājumu pārvaldība Latvijā. Protokols atrunā visu iesaistīto pušu (biometāna ražošanas staciju īpašnieku un to pilnvaroto pārstāvju, Conexus, auditoru) iesaisti un darbības principus.

Izcelsmes apliecinājumu pārvaldībai tiks izmantots reģistrs, kuru varēs izmantot tikai autorizēti konta turētāji. Konta turētājs var būt jebkura juridiska vai fiziska persona, kura ir veiksmīgi pabeigusi konta reģistrācijas procesu. Viens no priekšnosacījumiem, lai tiktu piešķirta pieeja reģistram, ir parakstīts Standarta noteikumu un nosacījumu līgums (“Standart Terms and Conditions”).

Tā kā patlaban norisinās Conexus izstrādāto dokumentu slēgta recenzēšana, kam sekos arī apspriešana AIB biedru starpā, visi dokumentu projekti ir angļu valodā. Pēc dokumentu apstiprināšanas tie būs pieejami valsts valodā.

Papildus vēršam uzmanību, ka Conexus ir tiesīgs pieprasīt maksu, lai kompensētu ar izcelsmes apliecinājumu izdošanu saistītās izmaksas, pamatojoties uz Enerģētikas likuma 117.5 panta ceturto daļu, kas paredz arī atbilstošas maksas kārtības izstrādi.

Būtiskākie dokumenti, par kuriem Conexus vēlas saņemt viedokli no ieinteresētajām pusēm sabiedriskajā apspriešanā:

Ieinteresēto pušu priekšlikumus un komentārus par dokumentu projektiem lūdzam iesniegt elektroniska formā līdz 2023. gada 1. maijam, nosūtot tos elektroniski uz info@conexus.lv.

Informācija publicēta:
14.04.2023 10:53:23
Atpakaļ