Izsoles paziņojums

Saņemtie jautājumi un atbildes/Received questions and answers

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid", ņemot vērā Enerģētikas likuma 15.panta sestajā daļā un 112.pantā noteiktos dabasgāzes pārvades sistēmas operatora pienākumus nodrošināt pārvades sistēmas drošumu, tās efektīvu un saimnieciski izdevīgu darbību, kā arī ilglaicīgu spēju nodrošināt dabasgāzes pārvadi atbilstoši pieprasījumam, izsludina pieteikšanos uz izsoli dabasgāzes pieejamības nodrošināšanai dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas punktā – pārvades sistēmas starpsavienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Izsoli organizē un tās norisi nodrošina neatkarīga trešā puse - KPMG Baltics SIA.

Pilnu izsoles paziņojuma tekstu - skatiet ŠEIT.

The Joint Stock Company "Conexus Baltic Grid", taking into consideration the obligations of the natural gas transmission system operator set out in sections 15(6) and 112 of the Energy Law, namely, to ensure safety of the transmission system, its efficient and economically reasonable operation, as well as long-term capability to ensure transmission of natural gas according to demand, announces the launch of an auction on ensuring availability of natural gas at the transmission system entry point at the interconnection of transmission system with Inčukalns Underground Gas Storage Facility. The auction will be organized and run by an independent third party - KPMG Baltics SIA.

Full text of Auction announcement - see HERE.

Atpakaļ