Conexus nosaka ierobežojumus pārvades izejas jaudai uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi

No 2019. gada 15. jūlija vienotais pārvades un uzglabāšanas operators AS “Conexus Baltic Grid” nosaka ierobežojumus pārvades izejas jaudai (iesūknēšanai) uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi (turpmāk - krātuve). Jauda ir ierobežota līdz 104 GWh dienā, sākot no 15. jūlija līdz iesūknēšanas sezonas beigām. Lai mazinātu ietekmi uz tirgu, iesūknēšanas sezona tiek pagarināta līdz 2019. gada 13. novembrim.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu 17. panta 1. punkts piešķir sistēmas operatoram tiesības nodrošināt tirgus dalībniekiem maksimālo uzglabāšanas iespēju, ievērojot sistēmas integritātes un darbības ierobežojumus. AS “Conexus Baltic Grid” paskaidro, ka jaudas ierobežojumu izraisa straujš rezervuāra spiediena pieaugums, kas būtiski atšķiras no paredzētā darbības režīma.

Spiedienu rezervuārā (kolektorslānī) ietekmē vairāki faktori, tostarp aktuālais dabasgāzes iesūknēšanas režīms, kā arī darbības režīms iepriekšējās sezonās. Pēc tirgus atvēršanas 2017. gadā Inčukalna pazemes gāzes krātuve tika piepildīta no 56% līdz 62% apmērā no kopējās krātuves jaudas, savukārt 2019./2020.gada sezonā rezervācijas sasniedz 70% no kopējā uzglabāšanas apjoma. Lai nodrošinātu krātuves lietotāju spēju izmantot jau rezervēto uzglabāšanas jaudu un ierobežotu spiediena pieauguma tempu rezervuārā, vienlaicīgi nodrošinot nepārtrauktu dabasgāzes iesūknēšanu, uzglabāšanas operators pieņēma lēmumu ierobežot maksimāli pieļaujamo iesūknēšanas jaudu un pagarināt iesūknēšanas sezonu. Ar ierobežotu iesūknēšanas jaudu ikmēneša iesūknētais dabasgāzes apjoms sasniegtu 3,2 TWh, tādējādi ļaujot iesūknēt Inčukalnā kopējo rezervēto dabasgāzes apjomu.

Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu 147.6. punkts dod pārvades sistēmas operatoram tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot dabasgāzes ievadi pārvades sistēmā, tās transportēšanu un izvadi no pārvades sistēmas, ja krātuvē ir novirzes no normālā darba režīma.

Neatkarīgi no jaudas ierobežojumiem, uzglabāšanas operators aktīvi pārbauda jaunus iesūknēšanas režīmus, lai tirgus dalībniekiem nodrošinātu maksimālu iesūknēšanas jaudu, vienlaikus saglabājot nepārtrauktu darbību iesūknēšanas laikā. Ņemot vērā notiekošos testus, fiziski iesūknētais gāzes daudzums gāzes dienā var atšķirties no paziņotā dienas maksimuma, kā arī no apstiprinātajām nominācijām.

Ņemot vērā to, ka esošie Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos aprakstītie fiziskās pārslodzes vadības principi nenodrošina pietiekamu esošās situācijas risinājumu, un lai nodrošinātu tirgus dalībniekiem iespēju izmantot visu to rezervēto uzglabāšanas jaudu, sākot no 15. jūlija AS “Conexus Baltic Grid” nosaka sekojošu detalizēti izstrādātu piešķiršanas procedūru dabasgāzes ievadīšanai krātuvē:

  • Nominācija tiek apstiprināta līdz 104 GWh/dienā jaudai, proporcionāli neizmantotajai i GJP un divu gadu produkta jaudai gāzes dienas sākumā. AS “Conexus Baltic Grid” atgādina, ka iesūknēšanas jaudas proporcija tiek pārrēķināta visiem tirgus dalībniekiem gāzes dienā, ja kāds tirgus dalībnieks attiecīgajā dienā iesniedz jaunu nomināciju vai veic renomināciju.
  • Pēc gāzes dienas slēgšanas operators sagatavo piešķīrumus iepriekšējai gāzes dienai. Iesūknēšanas piešķīrumi tiek pārskatīti, pamatojoties uz fiziski ievadītu apjomu, proporcionāli iepriekšējās dienas neapstiprinātajiem daudzumiem nominācijās.
  • Ja fiziski iesūknētais apjoms būs lielāks nekā konkrētās dienas nominācijas, papildus apjoms tiks pieskaitīts nākamās gāzes dienas iesūknēšanas jaudai.
  • Lai tirgus dalībnieki varētu sekot līdzi faktiskajai situācijai, pārvades sistēmas operators katru dienu plkst. 3:30 nosūtīs tirgus dalībniekiem informāciju par iesūknēto dabasgāzes apjomu pašreizējai gāzes dienai. Tirgus dalībnieki līdz pl.4:00 var iesniegt renominācijas pašreizējai gāzes dienai.
  • Līdz pašreizējās gāzes dienas pl.14:00, pārvades sistēmas operators informēs tirgus dalībniekus par papildu gāzes apjomu, kas papildus piešķirts no iepriekšējās gāzes dienas.

Piešķīrumi citos pārvades sistēmas ieejas un izejas punktos tiek veikti saskaņā ar Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumiem, izslēdzot jebkādas korekcijas balansēšanai izmantojot Krātuvē esošo dabasgāzes daudzumu.

Apvienotais sistēmas operators aicina tirgus dalībniekus sekot līdzi izmaiņām situācijā, iepazīstoties ar publikācijām GIE AGSI+ datubāzē (https://agsi.gie.eu) ar krātuvi, un ENTSOG pārredzamības platformā (https://transparency.entsog.eu) - ar pārvades jaudu saistītai informācijai, kā arī Conexus mājas lapā https://capacity.conexus.lv/.

 

Informācija publicēta:
16.07.2019 17:28:00
Atpakaļ