Conexus organizē publisko apspriešanu par Inčukalna PGK lietošanas noteikumiem, krātuves jaudas izsoli, iesūknēšanas jaudas prioritātes izsoli un izsoli dabasgāzes daudzuma un pieejamības nodrošināšanai krātuvē

Izzinot interesi par uzglabāšanas pakalpojuma pieprasījumu vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” organizē publisko apspriešanu par izstrādāto Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumu, krātuves jaudas izsoles, tostarp prioritātes produkta izsoles nolikumiem. Vienlaikus ir izstrādāti izsoles par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē 2020.-2021. gadā noteikumi atbilstoši 2011. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” 12.1 punktā noteiktajam.

Ar šo publisko apspriešanu AS “Conexus Baltic Grid” vēlas saņemt ieinteresēto pušu un tirgus dalībnieku viedokli par izstrādātajiem noteikumiem un izsoļu nolikumiem. Noslēdzoties publiskajai apspriešanai, AS “Conexus Baltic Grid” izvērtēs sniegtos priekšlikumus un komentārus, precizēs noteikumus un izsoļu nolikumus un iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Lūdzam ņemt vērā, ka publiskās apspriešanas ietvaros saņemtie priekšlikumi un komentāri tiks publicēti. Ja iesniedzējs vēlas sniegt savu viedokli anonīmi, lūdzam to norādīt anketā. Būtiskākās paredzētās izmaiņas Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos:

 1. Krātuves jaudas produkti apkopoti atsevišķā dokumentā, lai uzskatāmi aprakstītu krātuves jaudas produktu izmantošanas kārtību un norādītu uz atšķirībām jaudas produktu izmantošanai.
 2. Ieviesti jauni krātuves jaudas produkti (krājumu pārcelšanas produkts un iesūknēšanas jaudas prioritātes produkts kā instruments pārslodzes vadībai) un mainīta divu gadu grupētās jaudas produkta rezervēšanas un piešķiršanas kārtība.
 3. Mainīts pārslodzes vadības princips no proporcionālā aprēķina uz rindas kārtību, lai nodrošinātu plānoto plūsmu stabilitāti.
 4. Precizēti nosacījumi un ierobežojumi piešķīrumu labojumu veikšanai krātuvē.
 5. Ieviesti ierobežojumi un nosacījumi nomināciju iesniegšanai un krājumu pārvietošanai starp lietotāju produktiem.
 6. Mainīta krātuves ciklā maksimālā uzglabājamā dabasgāzes daudzuma noteikšanas un prognozes kārtība un precizēti principi iesūknēšanas/izņemšanas sezona sākuma un beigu datumu noteikšanai.

AS “Conexus Baltic Grid” ir izstrādājusi izsoles nolikuma projektu, kurš paredz kārtību, kādā rezervējama un piešķirama krātuves jauda divu gadu grupētās jaudas produkta ietvaros, piemērojot krātuves jaudas izsoles procedūru. Lai nodrošinātu nediskriminējošu un pārredzamu jaudas sadales mehānismu piemērošanu attiecībā uz dabasgāzes iesūknēšanu Inčukalna PGK, AS “Conexus Baltic Grid” ir izstrādājusi izsoles nolikumu, kurš paredz iesūknēšanas jaudas prioritātes produkta jaudu piešķiršanu.

Publiskās apspriešanas dokumenti:

 • Inčukalna PGK lietošanas noteikumi (projekts);
 • Inčukalna PGK jaudas produktu izmantošanas kārtība (projekts - PRECIZĒTS);
 • 2020./2021. gada krātuves cikla divu gadu grupētās jaudas produkta izsoles nolikuma projekts;
 • Izsoles par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē 2020. – 2021. gadā noteikumu projekts;
 • 2020./2021. gada krātuves cikla iesūknēšanas jaudas prioritātes produkta izsoles nolikuma projekts.

Uzmanību: Viedokļus par sabiedriskās apspriešanas dokumentiem lūdzam iesniegt līdz 21.11.2019. sūtot uz e-pastu capacity@conexus.lv

 

 

 

 

 

Informācija publicēta:
07.11.2019 16:39:11
Atpakaļ