Baltijas pārvades sistēmu operatoru publiskā konsultācija

Pārskats

Baltijas gāzes pārvades sistēmu operatori (turpmāk tekstā – PSO) AB Amber Grid, AS Conexus Baltic Grid un Elering AS Reģionālā gāzes tirgus koordinēšanas grupas (RGTKG) paspārnē rīko kopīgu publisku konsultāciju agrīnā stadijā, kā arī atklātā un pārredzamā veidā par tēmām „Pārvades jaudas pārvaldības principi kopīgā Baltijas gāzes tirgū” un „Vienotas balansēšanas zonas koncepcijas modelis”.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis

Ņemot vērā ES iekšējā enerģijas tirgus attīstību un reģionālās gāzes infrastruktūras projektu izstrādi, Baltijas valstis un Somija strādā ar vīziju par kopīga reģionālā gāzes tirgus izveidi līdz 2020. gadam. Lai īstenotu šo vīziju, jāveic Igaunijas, Latvijas un Lietuvas (kā arī Somijas) gāzes tirgus reorganizācija, apstiprinot skaidrus un kopīgus noteikumus atbilstošai reģionālā gāzes tirgus funkcionēšanai.

Saskaņā ar RGTKG rīcības plānu PSO ir izanalizējuši Pārvades jaudas pārvaldības principus kopīgā Baltijas gāzes tirgū, alternatīvas dažādu ar gāzes tirgu saistītu funkciju sakārtošanai, kā arī to, vai nodokļu politika var ietekmēt tirdzniecību apvienota tirgus zonā. Turklāt ir izstrādāts priekšlikums vienotas balansēšanas zonas koncepcijas modelim.  Tādējādi PSO cenšas panākt ieinteresēto pušu un tirgus dalībnieku iesaistīšanos šo priekšlikumu, kas ir uzskatāmi par būtisku elementu nākotnes kopīgā gāzes tirgus izveidē, pilnveidošanā. Pēc publiskās konsultācijas PSO izvērtēs ieinteresēto pušu iesniegtos komentārus, attiecīgi koriģējot izstrādātos priekšlikumus un sniedzot tirgus dalībniekiem to iesniegto komentāru novērtējumu. Lūgums ņemt vērā, ka iespējams nodrošināt publiskās konsultācijas laikā saņemto komentāru anonimitāti, ja vien komentāru sniedzēja puse norādīs, ka vēlas palikt anonīma.

Konsultācijas tēmu pārskats

Pārvades jaudas pārvaldības principi kopīgā Baltijas gāzes tirgū

Pārvades jauda pārvaldības principu kopīgā Baltijas gāzes tirgū analīze raksturo jaudas pārvaldības principus, kas izmantojami kopīgā Baltijas gāzes tirgus zonā. Ir izanalizēti jaudas sadales principi un sadales kalendārs, jaudas produkti, pārslodzes pārvaldības procedūras, jaudas ierobežojumi un  jaudas izmantošana.

Pārskats par tirgus zonas atbildīgā (TZA) izveides alternatīvu analīzi

Veiktā analīze norāda, ka dažādas ar tirgu saistītas funkcijas (piem., tirdzniecības paziņojumu apstrāde, gāzes piešķīrumu apstiprināšana Virtuālajā tirdzniecības punktā, balansa stāvokļa aprēķins, nebalansa maksu aprēķins un iekasēšana, jaudas sadale kopīgajā Baltijas zonā, datu apmaiņa saistībā ar nominācijām un apjomu piešķiršanu) jāapstrādā centralizēti. Pastāv daudzas iespējas šādas centralizētas datu apstrādes nodrošināšanai, un PSO ir izvērtējuši vairākas alternatīvas TZA izveidei no tirgus, rentabilitātes, uzņēmējdarbības un tirgus attīstības, uzņēmumu darbības un pārvaldības, kā arī likumdošanas viedokļa, ņemot vērā šo alternatīvu priekšrocības un trūkumus.

Pamatojoties uz veikto analīzi, PSO starp visām alternatīvām ir noteikuši divas ieteicamākās alternatīvas:

  • Pirmā iespēja ir TZA kā jauna PSO piederoša juridiska persona. Šīs alternatīvas ietvaros PSO deleģē savus tirgus balansēšanas pienākumus vienai juridiskai personai kopīgajā tirgū, un jaunizveidotā juridiskā persona kalpo kā vienīgais līgumiskais un kontaktpunkts visiem tirgus dalībniekiem VTP darbības un balansēšanas procedūru ietvaros. Turklāt šī juridiskā persona pārvaldītu kopīgu pārvades pakalpojumu portālu.
  • Otrās alternatīvas ietvaros, kas ir PSO-PSO sadarbības modelis, visiem tirgus dalībniekiem būtu pieejams viens IT risinājums, taču līgumiskās attiecības un tirgus balansēšanas pienākumi, kā arī VTP darbība paliktu PSO atbildībā.

Pirms lēmuma pieņemšanas par labāko alternatīvu nepieciešams pamatīgāk izpētīt abas izklāstītās iespējas. Taču PSO jau pašreizējā stadijā vēlētos uzklausīt tirgus dalībnieku un ieinteresēto pušu viedokli par dažiem aptaujā iekļautajiem jautājumiem.

Nodokļu piemērošana

Veiktā analīze atklāja, ka pašreizējie PVN un akcīzes nodokļa piemērošanas nosacījumi ļauj izveidot kopīgu Baltijas gāzes tirgus zonu, un netiek ierosināti nekādi pasākumi izmaiņu veikšanai ar nodokļiem saistītajos likumos un administrēšanas jautājumos.

Vienotas balansēšanas zonas koncepcijas modelis

Ir izanalizēti dažādi ar tirgus balansēšanu saistīti aspekti, tostarp dažādas funkcijas, ko varētu pārvaldīt centralizēti, datu apmaiņas jautājumi, saskaņotie balansēšanas produkti un balansēšanas noteikumi. Tāpat ir apsvērti vienotās balansēšanas zonas operatīvās balansēšanas izaicinājumi.

Konsultāciju dokumenti (angļu valodā):

Pārvades jaudas pārvaldības principi kopīgā Baltijas gāzes tirgū

Vienotas balansēšanas zonas koncepcijas modelis

Konsultācijas Anketa

Lūdzu nosūtīt Jūsu atbildes, kometarus un viedokli par minētiem jautājumiem (vēlams angliski) līdz  2017. gada 23. novembrim uz consultation@conexus.lv

Papildus jāutājumus lūdzam nosūtīt uz attiecīgā PSO norādīto e-pastu:

Atpakaļ